เกี่ยวกับเรา


ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า 
สำนักทรัพย์สินแและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภารกิจงานของฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า
1. บริหารงานจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหาร พื้นที่ธุรกิจทุกประเภทและหน่วยงานที่จัดหารายได้ สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้
2. บริหารงานจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ และติดตามหนี้สินในส่วนงานของการทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
3. บริหารงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อกับงานจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท
4. บริหารงานจัดทำสัญญาการเช่าพื้นที่ และสรรหาร้านค้ามาทำธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบ ของคณะกรรมการการบริหารสำนักทรัพย์สินและรายได้
5. บริหารงานจัดทำบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงาน ในส่วนที่สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้
6. บริหารโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท
7. บริหารงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย